sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố thông tin về việc ban hành Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

18/04/2019

Công bố thông tin về việc ban hành Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

12/04/2019

Công bố thông tin  về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công bố thông tin về việc Thành lập chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

29/03/2019

Công bố thông tin về việc Thành lập chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/03/2019

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất Quý 4 của Tổng Công ty năm 2018

29/01/2019

Công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất Quý 4 của Tổng Công ty năm 2018

Công bố thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2018

25/01/2019

Công bố thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2018

Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

21/01/2019

Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Công bố thông tin về bản án số 618/2018/HS-PT mà VNECO có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ "Hứa Thị Phấn và đồng bọn"

18/12/2018

Công bố thông tin về bản án số 618/2018/HS-PT mà VNECO có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ "Hứa Thị Phấn và đồng bọn"

Thông báo một số nội dung mà VNECO là bên có quyền lợi và nghĩa vụ trong vụ

14/12/2018

Thông báo một số nội dung mà VNECO là bên có quyền lợi và nghĩa vụ trong vụ "Hứa Thị Phấn và đồng bon"

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng

30/11/2018

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng

1234567
...