sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2019

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2018

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2017

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2016 Annual Report 2016

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2015 | Bản tiếng Anh (English version)

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2014

Thư giải trình báo cáo thương niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2011

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2010

Thư giải trình báo cáo thương niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2009

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2008

Báo cáo thường niên năm tài khóa 2007