sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Chính sách đào tạo

100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của công ty. Thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của công ty.

Chính sách đãi ngộ

VNECO rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Chính sách đãi ngộ của VNECO được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp; Cạnh tranh theo thị trường; Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; Công bằng và minh bạch.